Insta 800 -standardi auttaa
määrittämään siivouksen laadun

Meranti ryhtyi yhtenä ensimmäisistä suomalaisista siivousalan yrityksistä soveltamaan toiminnassaan Insta 800 -standardia. Avainhenkilömme ovat suorittaneet standardin edellyttämän sertifiointikoulutuksen. Muissa pohjoismaissa jo pitkään käytössä ollut Insta 800 hyväksyttiin Suomessa vuonna 2012, mutta sen käyttäminen on vapaaehtoista. Standardi pitää sisällään siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmän.


Insta 800 -standardista on merkittävää hyötyä niin siivousalan palveluja hankkiville asiakkaille kuin niitä tarjoaville yrityksille, sillä se auttaa dokumentoimaan yksiselitteisesti ennalta määritellyn laatutason. Standardi sisältää myös tarkat kriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa. Näin siivoustyön tilaaja ja suorittaja voivat tarkastaa, että onko sovittu laatutaso saavutettu.


Asiakkaat voivat Insta 800 -standardia käyttäen määritellä selkeästi laatuvaatimuksensa esimerkiksi siivouspalveluja kilpailuttaessaan. Näin tarjousten vertailu on helpompaa; palveluntarjoajien on puolestaan helpompi laatia niitä.

 

Tutustu Merantin Insta-800 –esitteeseen »

 

Standardin ytimen muodostavat yhteisesti määritellyn laatuprofiilin mukaiset viisi puhtaustasoa. Asiakkaat voivat valita millaisen puhtaustason haluavat eri tilatyypeille ja pinnoille kuten lattialle, katolle, seinille ja kalusteille.

Standardi määrittelee muun muassa:

  • silmämääräisen tarkastuksen pääperiaatteet ja järjestelmän kuvauksen
  • siivouksen teknisen laadun arviointimenettelyn
  • tarkastusmenettelyt ja -ehdot
  • asiakkaille annettavaa raporttia koskevat vaatimukset
  • mittauslaitteilla tehtävät mittaukset ja tarkastukset
  • arviointilomakkeen ja tarkastuksen raportointilomakkeen